Avís legal

1.- Dades identificatives.
Aquesta pàgina web és titularitat de TRENTUR, SL, entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45003, Foli 1, Full B-473.915, Inscripció 1a, amb domicili social al Carrer Balmes, 200 4t2a de Barcelona i amb C.I.F. B66607656. Pot contactar amb l’entitat per qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon Atenció al Client:
Des de l’estranger: +34 658651696
Des d’Espanya: 658651696
Correu electrònic:
comercial@montserratclassicexpress.com

2.- Condicions d’utilització d’aquesta pàgina web.
2.1 Introducció.
2.1.1.- L’accés a aquest lloc web, així com la utilització de les funcionalitats (en endavant, Serveis) i continguts (d’ara endavant, Continguts) que en ella s’ofereixen atribueix a qui ho faci la condició d’USUARI i implica la acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o manifesta algun tipus de reserva, s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web o utilitzar els seus Serveis i Continguts.
2.1.2.- L’accés i / o la utilització de certs continguts o serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar el present avís legal. Si existís contradicció entre les condicions o regles d’ús especials i l’Avís legal, tindran aplicació preferent les d’ús especial, de manera que també han de ser llegides i acceptades per EL USUARI.

2.1.3.- El present Avís Legal i la resta de condicions existents en el Lloc Web poden ser modificades o substituïdes en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en què siguin publicades al lloc web o per qualsevol altre mitjà que permeti a l’usuari conèixer-les. 2.2 Serveis oferts a l’USUARI. 2.2.1.- En aquest lloc web, l’usuari podrà tenir accés, entre altres, als següents continguts i serveis: – Informació, detalls i venda dels bitllets de la Ruta Sant Boi del Llobregat a Montserrat Cremallera, amb el corresponent transbord a Cremallera per l’ascens a Muntanya de Montserrat; i la tornada a Sant Boi de Llobregat. 2.2.2.- TRENTUR, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut o els Serveis del Lloc Web, els seus vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.

2.2.2.- TRENTUR, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut o els Serveis del Lloc Web, els seus vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.
2.3 Condicions generals d’ús.
2.3.1.- La informació continguda en el Lloc Web i els productes i serveis oferts a través d’ell estan destinats, principalment, a persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb residència a Espanya i / o la Unió Europea i / o que accedeixin des d’Espanya i / o la Unió Europea, de manera que TRENTUR, SL declina tota responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar de l’accés efectuat des de jurisdiccions on la distribució o ús d’aquests elements poguessin ser contraris a la normativa existent en aquest país.
2.3.2.- Els continguts i serveis oferts a través d’aquest Lloc Web estan destinats al seu ús per persones majors d’edat. Queda prohibit la compra de productes a menors d’edat sense consentiment dels seus responsables legals. De les compres efectuades per menors falsejant dades respondran els seus responsables legals segons la legislació espanyola i europea.
2.3.3.- L’accés al lloc web implica l’acceptació per l’usuari de les condicions de tractament de les seves dades de caràcter personal que es descriuen en la Política de Privadesa.
En tot cas, l’USUARI podrà desistir d’accedir als Continguts o donar-se de baixa en els Serveis.
2.3.4.- TRENTUR, SL obté els Continguts inclosos en el Lloc Web de fonts considerades com fiables. No obstant això, no es pot garantir que en tot moment sigui exacta, completa i actualitzada. Per això, TRENTUR, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en aquest lloc web.
2.3.5.- Malgrat que TRENTUR, SL fa tots els esforços que són raonables perquè els continguts i serveis oferts a través d’aquest lloc web es troben disponibles permanentment, l’Usuari ha de tenir en compte que poden existir interrupcions o limitacions d’accés o ús derivades de fets accidentals i imprevistos o de la realització d’accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues.

2.3.6.- El cost de línia telefònica que generi per l’USUARI la utilització del Lloc Web i qualssevol altres despeses diferents del mer accés a aquest i la seva posada a disposició dels USUARIS, correran exclusivament per compte d’aquests.
2.3.7 L’accés a determinats continguts o l’ús de certs Serveis del lloc web poden fer necessari que l’usuari hagi de descarregar en el seu equip aplicacions informàtiques. Això es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’USUARI, sense que pugui exigir-se a TRENTUR, SL responsabilitat derivada d’aquestes accions.
2.3.8. En l’accés als Continguts i ús dels Serveis oferts a través d’aquesta pàgina web, l’USUARI queda sotmès a les següents normes:
a) No es podran realitzar usos que lesionin o danyin els drets o interessos de TRENTUR, SL, d’altres USUARIS o de tercers; especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs.
b) No es podran realitzar activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptades.
c) Només es pot accedir a través de la interfície posada a disposició de l’usuari per TRENTUR, SL en aquest Lloc Web. Queda prohibit l’accés per mitjans diferents.
d) L’usuari ha d’actuar sense falsejar la seva identitat o suplantar la d’un tercer.
e) Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que portin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions.
f) L’usuari no podrà realitzar activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres usuaris.

g) L’usuari no podrà modificar, eliminar o manipular els símbols existents en el Lloc web que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial de TRENTUR, SL o de tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests cap manera. 3.- Responsabilitats 3.1.- L’USUARI reconeix que la utilització d’aquest Lloc Web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, TRENTUR, SL no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits: La disponibilitat en el funcionament del Lloc Web, els seus Serveis i Continguts i la seva qualitat o interoperabilitat. La finalitat per a la qual el Lloc Web serveixi als objectius de l’USUARI.

3- Responsabilitats
3.1.- L’USUARI reconeix que la utilització d’aquest Lloc Web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, TRENTUR, SL no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:
La disponibilitat en el funcionament del Lloc Web, els seus Serveis i Continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
La finalitat per a la qual el Lloc Web serveixi als objectius de l’USUARI.
La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés al Lloc Web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major
3.2.- TRENTUR, SL no té el deure de controlar la utilització que facin els USUARIS dels continguts o serveis, la seva identitat o l’exactitud o veracitat de les dades o informacions que facilitin. La manera d’utilització dels continguts i serveis i la informació que es publiqui o transmeti és de l’exclusiva responsabilitat de l’USUARI, qui assumeix el deure d’indemnitzar els danys que produeixi a TRENTUR, SL, a altres USUARIS o tercers, inclosos els honoraris d’ advocats i procuradors, o d’altres professionals, derivats de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, per l’incompliment del present Avís Legal o qualssevol altres normes aplicables.
Especialment, en l’ús dels espais d’opinió i altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que és l’únic responsable. TRENTUR, SL no es fa responsable del contingut dels missatges enviats pels USUARIS.

3.3.- TRENTUR, SL es reserva la potestat de denegar discrecionalment a qualsevol USUARI l’accés a aquest lloc web o als Serveis o Continguts oferts a ell si hi ha indicis que aquell els utilitzarà en contra del present Avís Legal. Això es realitzarà sense necessitat d’advertiment previ i sense que TRENTUR, SL no assumeix cap responsabilitat per aquesta decisió, ni davant l’interessat ni davant tercers.
3.4.- El lloc web podrà disposar dels mitjans tècnics oportuns per controlar que no es produeixi la difusió de continguts il·legals, que lesionin els béns, drets o interessos de TRENTUR, SL o de tercers o que vulnerin el present Avís Legal.
3.5.- Qualsevol usuari podrà denunciar TRENTUR, SL una infracció d’aquest Avís Legal o de les restants condicions que siguin aplicables a través de l’adreça de correu electrònic que es trobi publicada al Lloc Web per a Atenció al Client. No obstant això, TRENTUR, SL no està obligat a atendre aquesta reclamació si considera que la vulneració no s’ha produït o que, havent-se produït, està excepcionalment justificada per les circumstàncies del cas concret.
3.6.- TRENTUR, SL es reserva la facultat de reclamar judicialment contra tots aquells USUARIS que duguin a terme, per si o mitjançant tercers, accions prohibides en aquest Avís Legal.

4.- Ús de vincles o enllaços (links).
4.1.- L’USUARI que vulgui introduir enllaços a aquest lloc web ha de complir les següents condicions:
a) No es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de TRENTUR, SL, els seus clients o proveïdors o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei;
b) Des de la pàgina que realitzi l’enllaç, no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre TRENTUR, SL, sobre la qualitat dels seus productes o serveis o sobre els seus clients, proveïdors o empleats;
c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de TRENTUR, SL dins de la seva pàgina web, llevat dels casos en què sigui autoritzat expressament per TRENTUR, SL; per sol·licitar autorització d’ús de les marques i logotips pertanyen a TRENTUR, SL, s’ha d’enviar un correu electrònic a comercial@montserratclassicexpress.com amb la sol·licitud, indicant totes les dades personals del remitent i les circumstàncies i / o suports en què es desitjaria utilitzar aquests distintius. En cap cas podran utilitzar-se sense comptar amb una autorització per escrit per part de TRENTUR, SL.

d) La pàgina que estableixi un enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que TRENTUR, SL dóna suport o dóna suport, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per TRENTUR, SL i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

4.2.- Links inclosos en el Lloc web de TRENTUR, SL:
TRENTUR, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles o enllaços existents en aquest Lloc Web. TRENTUR, SL no recomana ni garanteix la qualitat o exactitud de la Informació obtinguda a través d’aquests vincles, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús, o de la Informació obtinguda a través d’ells, de la interrupció en el servei, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal a la web de destí. TRENTUR, SL recomana la lectura detinguda dels avisos legals, les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

5.- Propietat industrial i intel·lectual.
5.1.- Tots els continguts i serveis d’aquest lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de TRENTUR, SL o de tercers, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells per la simple utilització del Lloc Web.
Qualsevol ús indegut d’aquests elements per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals. Els drets de propietat intel·lectual i industrial han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, assumint l’USUARI l’exclusiva responsabilitat que pugui derivar-se d’aquesta utilització.

5.2.- L’USUARI haurà d’abstenir de:
a) Reproduir, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts d’aquest lloc web, excepte en els casos previstos en la llei o expressament autoritzats per TRENTUR, SL.
b) Reproduir, distribuir, comunicar públicament, descompilar, modificar o posar a disposició de tercers el programari o les bases de dades existents en aquest Lloc Web.
5.3.- S’exceptua del que preveu l’apartat anterior la utilització o reproducció de continguts que sigui expressament autoritzada per TRENTUR, SL als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com la descàrrega, còpia o impressió dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en aquest lloc web per a ús personal i privat.
5.4.- En qualsevol cas, queden prohibides les descàrregues massives de continguts o bases de dades, tant si es realitzessin de manera manual com a través de programes informàtics dissenyats amb aquesta finalitat (spider programari o anàlegs).
5.5.- Llevat que una altra cosa s’hagués pactat expressament per al cas concret, el fet que l’USUARI faciliti o inclogui un contingut en el Lloc Web implicarà la concessió a TRENTUR, SL d’una llicència gratuïta, no exclusiva, sense límit temporal i mundial per reproduir, publicar, comunicar públicament, transmetre, en tot o en part, aquest contingut en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. Aquesta llicència caducarà en el moment en què l’Usuari elimini voluntàriament del Servei dit contingut. L’únic responsable de que aquests continguts no resultin contraris a la llei o perjudiquin drets o interessos de TRENTUR, SL o tercers serà l’Usuari, qui s’obliga a mantenir indemnes als perjudicats.

6.- Nul·litat parcial i renúncia.
Si alguna de les clàusules del present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, la resta mantindran plenament la seva vigència i validesa.
La renúncia per TRENTUR, SL a exercir qualsevol de les facultats que li reconeix el present Avís Legal no impedirà que posteriorment pugui invocar-davant de qualsevol altre incompliment.

7.- Llei aplicable i jurisdicció.
7.1.- L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest Lloc Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació.
7.2.- El present Avís Legal es regeix per la legislació catalana i espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment.

 

 

LEGAL LOPD

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals.

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari de registre en www.montserratclassicexpress.com, TRENTUR, S.L. compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’USUARI que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’USUARI consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades

TRENTUR, S.L. recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades per l’USUARI. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats. TRENTUR, S.L.  informa que gestionarà aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, TRENTUR, S.L.  recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l’empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per TRENTUR, S.L.  són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades

Per accedir al lloc web de TRENTUR, S.L. www.montserratclassicexpress.com no cal aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud d’un servei concret sí és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a comunicacio@montserratclassicexpress.com, o per correu postal a: TRENTUR, S.L.,  C/ Balmes nº 200, 4º, 2ª, de 08008-Barcelona, acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, TRENTUR, S.L. es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és TRENTUR, S.L., amb domicili social a C/ Balmes nº 200, 4º, 2ª, de 08008-Barcelona. TRENTUR, S.L ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar aquests en l’esmentada Agència. TRENTUR, S.L. no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l’usuari en els diferents serveis que s’ofereixen ja que TRENTUR, S.L. ni recull aquestes dades ni els tracta assumint l’USUARI la responsabilitat dels mateixos.

Cessió de dades

No hi ha cap cessió de dades a tercers. TRENTUR, S.L., tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior de “Finalitat de les dades” i no cedeix dades a cap altra companyia. TRENTUR, S.L.informa a l’USUARI que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i , per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’usuari i TRENTUR, S.L.,  el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat

TRENTUR, S.L.,  assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això TRENTUR, S.L., no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo tot adoptant les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies

TRENTUR, S.L.,  utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www.montserratclassicexpress.com -que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima- i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza TRENTUR, S.L.,  són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l’usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l’usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del USUARI quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l’usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l’usuari desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de montserratclassicexpress.com

Veracitat de les dades

L’USUARI és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. TRENTUR, S.L. posa a disposició de l’usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l’àrea única privada i segura que té l’usuari en www.montserratclassicexpress.com i a la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d’usuari; d’aquí que l’USUARI hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d’aquestes claus. L’USUARI manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d’un tercer està autoritzat per aquest per a la seva introducció.

Spamming o enviament de correus no sol·licitats

TRENTUR, S.L. és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. TRENTUR, S.L. únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s’hagin registrat com a usuaris en www.montserrataclassicexpress.com i, per tant , acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l’enviament d’aquesta informació. TRENTUR, S.L. tampoc permetrà l’ús d’aquestes pràctiques per part de l’USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb TRENTUR, S.L. i reservant les accions legals que resultin pertinents.

* Diversos

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. TRENTUR, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de TRENTUR, S.L.